Jagttider i Danmark 2023-2024

4.4/5 - (9 votes)

Denne side er sidst opdateret 01.07.2022

I Danmark findes der omkring 50 arter af pattedyr og cirka 300 forskellige fuglearter, hvoraf hovedparten af disse ikke må jages. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i jagttiderne, før man begiver sig ud på jagt.

Indhold

Der findes jagttider

For de jagtbare fugle- og dyrearter er der fastsat nogle tider, der er gældende for nogle bestemte perioder hvert år. Det er altså kun inden for denne periode, at du må skyde det pågældende jagtbare vildt. I de måneder, hvor der ikke er fastsat jagttider for dyrene, er de fredede. Disse er tilrettelagt således, at jagten ikke forstyrrer og kolliderer med dyrenes parringssæson og yngleperiode.

Herunder finder du de gældende, generelle jagttider for de jagtbare fulge- og dyrearter, der findes i Danmark. Du skal være opmærksom på, at der relativt ofte sker ændringer heri, hvorfor det er vigtigt, at du løbende holder dig opdateret her.

De nedenstående data er udarbejdet med afsæt i jagttidsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsens gældende jagttider. De gældende tider kan du også finde i jagttidsbekendtgørelsen. Dataene heri vil løbende blive opdateret i takt med, at der sker ændringer i lovgivningen, der tages dog forbehold for fejl og mangler i tabellerne.

Endvidere gøres der opmærksom på, at der findes mange forskellige, lokale tider og det er derfor vigtigt, at du også orienterer dig herindenfor.

Generelle regler for jagt i Danmark

Alle danske jægere samt gæstejægere fra udlandet skal hvert år indberette deres nedlagte vildt. Det vil sige, at den hver jægere skal indberette, hvor meget vildt han/hun har nedlagt, samt hvilke slags vildt han/hun har nedlagt. Dette benyttes til at korrigere tiderne, så hvis der fx har været nedgang i vildtudbyttestatistikken, så kan en jagttid justeres. En jagttid kan også herudfra bortfalde helt, indtil at det igen vurderes, at der er en levedygtig bestand.

Der er for jagtudøvelse samt beskyttelse og fredning af æg, yngel og ynglesteder fastlagt en række generelle regler, der gør sig gældende. Disse har til formål at sikre de danske fugles og dyrs levevilkår bedste muligt.

Almene regler

Der gælder en række generelle regler om jagtudøvelse og beskyttelse og fredning af æg, yngel og ynglesteder, der har til formål at sikre dyrs og fugles levevilkår:

 • De pattedyr og fugle, hvor der ikke er fastsat jagttider for, er fredede året rundt
 • De pattedyr og fugle, hvor der er fastsat jagttider for, er fredede udenfor denne tid.
 • Fredningen er en vildtart gør sig også gældende for dens reder, æg og yngel, medmindre andet er besluttet.
 • Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang
  • Dog må ænder og gæs jages fra halvanden time før solopgang til halvanden time efter solnedgang.
  • Krager må skydes en time før solopgang indtil solnedgang.
  • Der findes endvidere lokale undtagelser for kronvildt.
 • Det er ikke tilladt at bevidst ødelægge, beskadelige eller fjerne fuglereder, ligesom æg ej heller bevidst må ødelægges, beskadiges eller fjernes.
 • Redetræer for kolonirugende fugle må ikke fældes i perioden fra 1. februar – 31. juli.
 • Redetræer for ugler og rovfugle må ikke fældes i perioden fra 1. februar – 31. juli.
 • Det er ikke tilladt at fælde redetræer, der tilhører ørne, sort stork eller rød glenter.
 • Det er ikke tilladt at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden fra 1. november – 31. august.
 • Det er ikke tilladt at ødelægge digesvalereder i perioden fra 1. april – 31. august.
 • Det er ikke tilladt for grundejere at overdrage retten til at jage ande- og vadefugle til andre for en periode, der er kortere end et år, det gør sig dog ikke gældende for skovsnepper og opdrættede gråænder.

Jagtider på fugle

Der findes i omegnen af 300 forskellige fuglearter i Danmark, hvoraf der ikke findes jagttid på hovedparten af disse. De danske fuglearter kan kategoriseres i forskellige typer af fugle. I den danske natur vil du finde andefugle, hønsefugle, vandhøns og vadefugle. Nedenfor finder du de forskellige fugle, der tilhører de forskellige kategorier. Bemærk, at der kun er inddraget fugle, der er jagttid på heri. Derudover finder du også andre jagtbare fuglearter såsom måger, kragefugle og duer.

Når du går på jagt efter fuglevildt, så skal dette gøres sammen med en egnet apporterende hund. Dette kan enten være din egen eller en bekendts, som ikke nødvendigvis behøves at være med på jagten. Du kan blive meget klogere, hvilke jagthunde der egner sig som apporterende jagthund på linket her…

Jagttider for andefugle

ArtPeriode
Gråand 01.09 – 31.12
Atlingand01.09 – 31.12
Krikand01.09 – 31.12
Spidsand01.09 – 31.12
Pibeand01.09 – 31.12
Skeand01.09 – 31.12
Knarand01.09 – 31.12
Ovenstående andefugle kan desuden jages på fiskeriterritoriet01.01 – 31.01
Grågås01.09 – 31.01
Grågås på omdriftsarealer
eller i umiddelbar tilknytning hertil*
01.08 – 31.08
Blisgås01.09 – 31.01
Sædgås (lokal jagttider)Ingen generel jagttid
Kortnæbbet gås01.09 – 31.01
Canadagås01.09 – 31.01
Troldand01.10 – 31.01
Bjergand 01.10 – 31.01
Hvinand01.10 – 31.01
Ederfugl – han01.10 – 31.01
Sortand01.10 – 31.01
Ænder og gæs må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang

* Hermed dyrkningsfalden eller i læhegn, grøfter eller lignende, der grænser op til omdriftsarealet, som ligger op til omdriftsarealer. Dette må dog ikke være tættere på end 300 meter fra landsværts daglig højeste vandstandlinje eller søer større end 3 hektar. Afstanden til søer beregnes fra søens vandkant med vand i overfladen ved normal vandstand.

Jagttider for hønsefugle

ArtPeriode
Agerhøns 16.09 – 31.10
Fasan01.10 – 31.01
For begge arter gør det sig gældende, at der er lokale tider, hvilket du skal være på.

Jagttider på vandhøns

ArtPeriode
Blishøne 01.09 – 31.01

Jagttider på vadefugle

ArtPeriode
Dobbeltbekkasin 01.09 – 31.12
Skovsneppe01.10 – 31.01
For skovsneppen findes der lokale tider, som du skal orientere dig om for dit område.

Jagttider på måger

ArtPeriode
Sølvmåge 01.09 – 31.01
For sølvmågen findes der lokale tider, som du skal orientere dig om for dit område.

Jagttider på duer

ArtPeriode
Ringdue 10.11 – 31.01

Jagttider på kragefugle

ArtPeriode
Husskade 01.09 – 31.01
Krage (gråkrage/sortkrage)01.09 – 31.01
Det er tilladt at jage krager og husskader fra en time før solopgang til solnedgang.

Råger hører sig også til kragefugle, men modsat de to ovenstående fugle, så er der ikke jagttid på dem. Til gengæld må der i foråret reguleres rågeunger. Det har vi skrevet en artikel om, så du kan blive klogere på den del.
Læs mere her…

vildtparade fællesjagt rådyr sneppe hare
En flot vildtparade efter en god fællesjagt, hvor der blev nedlagt både hare, rådyr og ikke mindst de hurtige snepper

Jagtider på pattedyr

Der findes i Danmark i omegnen af 50 forskellige pattedyrarter, hvor det samme gør sig gældende som med fuglearterne, nemlig at der ikke findes jagttid på størsten del af de pattedyr, der findes her i landet. Nedenfor finder du tabellerne over de pattedyr, hvorpå der er fastsat jagttid i denne sæson. Tabellerne deler igen pattedyrene op i kategorier, således du kan finde hovdyr for sig samt rovdyr og støttetandende dyr for sig.

Bemærk, at der findes lokale jagttider på flere af dyrene. Dette betyder, at der er nogle områder, hvor et eller flere dyr enten har en forlænget, forkortet eller slet ingen jagttid. Det er dit ansvar at være bevidst om, hvor præcis du befinder dig, samt hvilke dyr der må jages i dit område.

Jagttider på hovdyr

ArtPeriode
Kronhjort større end spidshjort* 16.10 – 31.12
Kronspidshjort*01.09 – 31.01
Kronhind*01.10 – 31.01
Kronkalv*01.09 – 29/02
Dåhjort**01.09 – 31.01
Då og -kalv**01.10 – 31.01
Sikahjort01.09 – 31.01
Sikahind og – kalv01.10 – 31.01
Råbuk***16.05 – 15.07
01.10 – 31.01
Rå og -lam***01.10 – 31.01
Muflonvædder01.09 – 31.01
Muflonfår og -lam01.10 – 31.01
Vildsvin, orne01.09 – 31.01
Vildsvin, so og grise01.10 – 31.01
Der findes lokale tider for flere af disse hovdyr, som du skal orientere dig om for dit område.

Der gøres opmærksom på, at der er findes en række lokale tider for jagt på kronvildt og dåvildt. Derudover findes der også lokale tider for rådyrene, herved både buk, rå og -lam.

Jagttider på rovdyr

ArtPeriode
Ræv 01.09 – 31.01
Husmår01.10 – 31.01
For ræven findes der lokale tider, som du skal orientere dig om for dit område.

Hvert år findes der to perioder, hvori ræven må reguleres uden for den fastlagte jagttid. I den ene periode er det kun hvalpe, der må reguleres, men du i den anden må regulere alle ræve. Ønsker du at vide mere om rævejagt og regulering? Så kan du læse meget mere om det her…

Jagttider på støttetandede dyr

ArtPeriode
Hare* 01.11 – 31.12
Vildkanin01.11 – 31.01
For haren findes der lokale tider, som du skal orientere dig om for dit område.

Jagttider for invasive arter

Invasive arter er dyr, der er kommet til landet, som der ikke natuligt høre til her, og som har en dårligt effekt på den oprindelige biodiversitet. Der er for alle dyrene i tabellen nedenfor fastsat jagttid for dem, men det gør sig gældende, at de alle må reguleres hele året.

Vær opmærksom på, at der i Danmark skelnes mellem jagt og regulering, hvorfor anderledes regler kan gøre sig gældende, når der er tale om regulering fremfor almindelig jagt.

ArtPeriode
Nilgås 01.09 – 31.01
Bisamrotte01.09 – 31.01
Sumpbæver01.09 – 31.01
Vaskebjørn01.09 – 31.01
Mårhund01.09 – 31.01
Mink01.09 – 31.01
Derudover må alle ovenstående arter reguleres hele året.
Mårhund invasiv art jagt jagttid regulering
Mårhunden er et klassiske eksempel på en invasiv art her i Danmark, der får meget opmærksomhed både fra myndighederne og de danske jægere, hvor det blevet meget populært at regulere arten.

Print selv jagttabeller

Print den generelle jagttabel for 2021/22 her

Print den lokale jagttabel for kronvildt for 2021/22 her

Print den lokale jagttabel for kronvildt for 2021/22 her

Skriv et svar